Spis treści

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele: dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego wszechstronny rozwój dziecka nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia, ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

– zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

– zebrania grupowe,

– zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

– konsultacje indywidualne,

– prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),

– organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),

– organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

– włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

– wycieczki,

– angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 446 gości oraz 0 użytkowników.