ZARZĄDZENIE  nr  4 /2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty z póz. zm.( Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572z póz. zm.) i Ustawy z dnia    grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) oraz Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2019r.
w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli.

 Zarządzam co następuje:

  • 1Ogłaszam rekrutację na wolne miejsca do Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie na rok szkolny 2019/2020 z dniem 1 marca 2019 r.
  • 2W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolach.
  • 3
  1. I etapie rekrutacjibrane są pod uwagę  następujące kryteria potwierdzone dokumentami:

Wielodzietność rodziny  - 20 pkt.

Niepełnosprawność kandydata - 20 pkt.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 20 pkt.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 20 pkt.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 20 pkt.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 20 pkt.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 20 pkt.

1.Ustala się następujące kryteria naboru w porozumieniu z Organem Prowadzącym obowiązujące w II etapie rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria:

L.p

Kryterium

Punkty

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1

Dziecko , które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

50

 

2

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący

 

Zaświadczenia o zatrudnieniu,

 

działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

40

pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

30

 

Jak wyżej

4

Rodzeństwo w przedszkolu

4

-

5

Dogodne względem miejsca zamieszkania  położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

 

-

6

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

 

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

Maksymalna liczba punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego – 99

Minimalna liczba punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego – 2

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Publicznych Przedszkoli w Gminie  Brzesko na rok szkolny 2019/2020 w uzgodnieniu z organem prowadzącym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami
o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 1.03. do 15.03. 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 22.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05.04.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 11.04.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 18.04.2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

30.07-5.08.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 12.08.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.08.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do 21.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.08.2019 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

  • 4W przypadku postępowania uzupełniającego i otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w II  ETAPIE REKRUTACJI, pierwszeństwo w przyjęciu kandydata określać będzie kolejność składania wniosku (data ). Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora przedszkola.
  • 5Procedura rekrutacji nie dotyczy dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, jeżeli rodzice tych dzieci do dnia 28.02.2019 złożyli w przedszkolu potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego.                            
  • 7Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.02.2019r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna RODO 25 maja 2018

 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Przedszkolu W Szczepanowie pełni radca prawny Pani Małgorzata Domagała: adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
nr telefonu 602363561

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

 Odbiorcą Państwa danych osobowych są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.