ZARZĄDZENIE  Nr   1  /2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

z dnia 07  luty 2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko

Zarządzam co następuje:

 1

Ogłaszam rekrutację na wolne miejsca do Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie na rok szkolny 2020/2021 z dniem 2 marca 2020 r.

 W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. między 21 a  28 lutego 2020 r. włącznie.

  Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna w oparciu o kryteria o których mowa
w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.

 W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola św. Jana Pawła II

w Szczepanowie  z dnia 07.02.2020 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II

w Szczepanowie

Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji opracowano na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.)

 Zarządzenia Nr 25/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenia limitów oddziałów klas I oraz oddziałów „zerowych” i przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko. Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31.03.2017 r.

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy rozumieć Ustawa Prawo oświatowe;
 2. Uchwale – uchwała Rady Miejskiej
 3. Przedszkolu – należy rozumieć Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II
  w Szczepanowie;

    1 .SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

 1. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

 

 1. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria Uchwały Rady Miejskiej, oraz zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu Burmistrza Brzeska.

 

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku, o którym mowa powyżej, określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

 2. ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które ukończyło 2,5 roku zamieszkałe na terenie Gminy Brzesko;

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.3. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego;

Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem  - Dyrektor Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

Dyrektor  wyznacza przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

 • przewodniczący;
 • sekretarz;
 • pozostali członkowie.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Brzesko niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria;

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

2.

 

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

 

 

 

3.

 

 

 

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

 

 

4.

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

 

 

 

5.

 

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

 

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt agonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1111, ze zm.)

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów
  i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017,  poz. 2454)

 

 

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

 

1.

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

 

50

 

 

2.

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

40

Zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3.

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

30

 

Jak wyżej

4.

Rodzeństwo w przedszkolu

4

…………………………………………………………

5.

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

 

..................................................................................

6.

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka
 w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

 4DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 1. Inne dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym to:

    1) wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola;

    2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzających wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisje rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a, § 1 Kpa, odpisu wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez rodzica.

 

 1. Składający oświadczenia o wielodzietności rodziny i o samotnym wychowywaniu dziecka są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 1. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach burmistrz korzysta

z  informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych
o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23, ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)

 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie
Gminy Brzesko:

Lp.

Rodzaje czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 02.03. 2020 r.

do 16.03. 2020 r.

 

 

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 20.03.2020 r.

 

 

 

 

do 15.05.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

30.03.2020 r.

 

22.05.2020 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 06.04.2020 r.

 

do 29.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

do 10.04.2020 r.

 

05.06.2020 r.

 

 

 6.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski, przeprowadzając wstępną kwalifikację;
 2. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane;

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola; /lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest tożsama z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych/.

 

 1. W terminie podanym po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług przedszkola.

 

 1. Komisja przyjmuje do przedszkola tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie, oraz złożyli wymagane
  z wnioskiem dokumenty.

 

 1. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

 

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 3 i 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 7. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 1. Na podstawie ustawy ustala się terminy odwoławcze:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej w wnioskiem
 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z   wnioskiem o którym mowa w ust.1, pkt.1.

3) Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie
z harmonogramem określonym w § 5 pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brzesko mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami
w   przedszkolu.

 

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 07 luty 2020 r.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.