STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA PAWŁA II  W SZCZEPANOWIE


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-towe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
5. Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw w zakresie wykorzystania przy tworzeniu statutów.

Rozdział 1
Nazwa i typ Przedszkola

§1.1. Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym., które :
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepi-sach;
4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wycho-wania przedszkolnego.
2. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Szczepanów ul. Rynek Szczepanowski 1 .
3. Przedszkola ma 2 oddziały zlokalizowane w miejscowości Szczepanów przy ul. Rynek Szczepanowski 1 oraz 1 oddział w miejscowości Wokowice przy ul. Cen-tralnej 48
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Brzesko .
5. Siedzibą Gminy jest budynek w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
6. Zadania i kompetencje rady gminy i burmistrza określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopol-ski Kurator Oświaty.
8. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZCZEPANOWIE
32-823 SZCZEPANOW UL RYNEK SZCZEPANOWSKI 1
REGON 850513690
9. Przedszkole posiada stronę internetową www.przedszkole.szczepanow.com.pl.

§ 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola im. św.
Jana Pawła II w Szczepanowie;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie ; 3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzesko;
6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty .


Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola oraz warunki i sposób ich realizacji

§3.1Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez
proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
2) wsparcie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego funkcjo -nowania w przedszkolu.
2. Do zadań Przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych
dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażli-wość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, za-chowania, ruchu, środowiska ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodni
czego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzą ce do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3.Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) w przedszkolu prowadzona jest praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w oparciu o program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia potrzeby rozwojowe dziecka, a także obowiązującą podstawę programową wychowania przed
szkolnego;
2) w przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna, która doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka;
3) przedszkole swoje zadania realizuje:
a) na zajęciach kierowanych i niekierowanych z całą grupą dzieci, organizowa-nych w budynku przedszkola i poza nim,
b) na zajęciach rozwijających uzdolnienia,
c) w trakcie zajęć specjalistycznych:
- logopedycznych,
- korekcyjno- kompensacyjnych.
- rewalidacyjnych
- dydaktyczno- wyrównawczych
d) poprzez zaplanowane działania ustalone w oparciu o opinię o potrzebie: wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny,
e) w trakcie organizowanych takich jak wycieczek:
- krajoznawczo - turystycznych,
- przedmiotowych,
f) w trakcie organizowanych:
- festynów,
- konkursów,
- zawodów,
- olimpiad,
- happeningów,
g) poprzez zindywidualizowanie ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania .

§ 4. 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspiera nia potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu proble-mów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom na-uczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psycho-logiczno-pedagogicznej.
7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) porad i konsultacji.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno -pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;
4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o
wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
10.Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i po diagnostycznym;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
5) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
12. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre-ślają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podsta-wie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.

§5. 1.Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeń-stwa.
2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad bezpieczeństwa:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu;
6) Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wy - padków za zgodą i odpłatnością rodziców;
7) wybór ubezpieczyciela w każdym roku dokonywany jest w porozumieniu z rodzicami;
8) w przypadku, kiedy rodzic nie ubezpiecza w Przedszkolu dziecka od następstw nie szczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi stosowne
oświadczenie.
9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
10) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
11) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnie-nia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola z pracownikiem specjalistą BHP co najmniej raz w roku;
12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola;
3.Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
3) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka w tym stosowanej diety;
4) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wyma - gane jest specjalne postępowanie;
5) W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekar-skich ani podawania farmaceutyków;
6) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowa- niem rodziców (prawnych opiekunów).
5. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowe -go stylu życia dzieci; 2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i
higienę;
§6. Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywi-dualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygo-towaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczegól-nym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3
Organy Przedszkola

§7.1.Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§8. 1 Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na ze-wnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opie-kuńczej Przedszkola;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
11) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokony wania oceny ich pracy;
13) dokonuje oceny pracy nauczyciela;
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decy-duje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w spra - wach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
5.Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
7. Dyrektor podejmując decyzje związane z działalnością dydaktyczną, wycho-wawczą i opiekuńczą przedszkola kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej;
8. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przed-szkolem.
9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku za-proponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
10. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie ze statutem.
11. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem Przed-szkola pracownikom i rodzicom poprzez umieszczenie go we wskazanym miejscu lub na tablicy ogłoszeń.
12. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wskazany przez dyrektora lub organ prowadzący.

§9.1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrud-nieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogaca-nie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak -
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-nień;
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolne
go;
6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) powierzenie stanowiska wicedyrektora.
8. Rada Pedagogiczna:
1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgod-nych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
10. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.
11 . Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie-ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumento-wania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działal-ności Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepano-wie”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

§10.1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;
5) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł;
6) Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.
4. Rada Rodziców może wystąpić:
1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
2) do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spra-wach Przedszkola.
5.. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przed-sta- wicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.
9. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

§11.1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regula-minów tak, aby przede wszystkim:
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, plano- wanych i podejmowanych działań lub decyzji.
3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowa-nych i planowanych działaniach umożliwiają:
1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 12.1. Sposób rozwiązywania sporów między organami.
2. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań.
3. Współdziałaniem organów Przedszkola koordynuje Dyrektor.
4. Każdy z organów Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego dzia-łania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.
5. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapra-szanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów.
6. W sytuacjach ważnych i istotnych dla Przedszkola Dyrektor może zwołać zebranie wszystkich organów przedszkola. Do udziału w tych zebraniach organy delegują po dwóch swoich przedstawicieli.
7. Wspólne zebrania organów Przedszkola są protokołowane, a protokoły przechowuje Dyrektor Przedszkola.
8. Organy Przedszkola są zobowiązane do przestrzegania swoich zadań i kompetencji.
9. W przypadku zaistnienia sporu strony będące w sporze podejmują działania zmierzające do rozwiązania sporu.
10. Spory rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa dotyczące przedmiotu sporu.
11. Przy rozstrzyganiu sporu można stosować różne techniki negocjacyjne i mediacyjne. Z odbytych spotkań sporządza się zwięzły protokół, który zawiera rozstrzygnięcie sporu.
12. Spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, z wyjątkiem spo-rów, w których sam jest stroną.
14.Spory kompetencyjne, w których stroną jest Dyrektor rozstrzyga odpowied-nio kurator lub organ prowadzący.

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§13.1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole.
2. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców.
3. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
4. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący za-dania przedszkola dyżurnego.
5 . Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) liczbę godzin zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
6) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
7) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli;
10) Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
6. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
7. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
10. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§14. 1.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możli-wości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) Z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§15. 1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 29.

§16. 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
2. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

§17. 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbie-rania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszko-la. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez cały rok.
3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni rozebrać je i oddać pod opiekę nauczyciela na sale zabaw.
4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w Przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osoba-mi upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 18. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci dopowiada
rodzic, który ma obowiązek oddać dziecko pod opiekę nauczycielowi;
2) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć w sali lub jadalni. łazience, ogrodzie zabaw,
spacerach po najbliższej okolicy odpowiadają nauczyciele wspierani przez wskaza-
nych pracowników przedszkola;
3) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wycieczek krajoznawczych lub dydaktycznych
odpowiadają nauczyciele wspierani przez wskazanych pracowników przedszkola,
rodziców.
2. Szczegółowy wykaz opiekunów wycieczek krajoznawczych określa za każdym razem regulamin wycieczki, wraz z kartą wycieczki.

§ 19 . 1. Organ prowadzący określone są uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. nie krócej niż 5 godzin dziennie.
2. Za czas pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej rodzice ponoszą koszty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku.
3. Dziecko w Przedszkolu może korzystać odpłatnie z jednego , dwóch lub trzech posiłków.
4. W cenę posiłku wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporzą-dzenia posiłków.
5. Dzienną stawkę żywieniową ustalają rodzice na zebraniu ogólnym po złożeniu propozycji przez Dyrektora.
6. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka powoduje zwrot pieniędzy za żywienie za każdy dzień.
7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej rodzice dziecka mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za żywienie. Środki na pokrycie pozyskuje Dyrektor Przedszkola na wniosek rodzica z MOPS.
8. Opłata za Przedszkole wnoszona jest z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, a po tym dniu za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki przez intendenta Przedszkola.

§ 20.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodzi-ców.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3) rodzaj niepełnosprawności dzieci;
4) oczekiwania rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wycho-wawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem po-trzeb i zainteresowań dzieci.

§ 21.1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:
1) zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;
2) zebrań otwartych;
3) indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami;
4) kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;
5) informacji na stronie internetowej Przedszkola
3. Kontakty z rodzicami odbywają się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 w zależności od potrzeb;
2) w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na 3 miesiące;
3) w przypadku zebrań otwartych według potrzeb;
4. Przedszkole prowadzi stronę internetową, w tym także dla rodziców.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§22.1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
3. Nauczyciel nawiązujący stosunek pracy, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do podstawy nawiązania stosunku pracy..
4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
5. Dyrektor i organ prowadzący Przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone.
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami,

§ 23.1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeń-stwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;
2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;
3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypad ku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela.

§ 24.1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami nale-ży:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcą -cych realizowanych w Przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiado-mości
i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natra-fiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, MOK w Brzesku
c) pomoc w pozyskiwaniu środków od sponsorów uroczystości przedszkolnych.
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) odbywanie raz na 2 miesiące spotkań z rodzicami;

§ 25.1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:
1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ustalony przez Przedszkole sposób, w tym:
a) dziennik zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydak-tycznej w danym roku szkolnym,
b) plany miesięczne,
c) dokumentację obserwacji dzieci;
d) dokumentację zajęć wyrównawczych
4) planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, a także aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
5) otoczenie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków w celu ustale-nia form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych wobec dzieci;
6) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość zadań o których mowa w ust. 1.

§ 26.1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczy-ciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przeka-zuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 27.1. Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
1) realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;
3) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziec-ko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
4) dokumentowanie pracy w zakresie pomocy pedagogicznej,
5) przedstawienie na piśmie rodzicowi dziecka o organizowanej pomocy psychologicz-no-pedagogicznej oraz jej efektach.
2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:
1) kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;
2) organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;
3) w razie złego samopoczucia dziecka natychmiastowe powiadomienie rodzica o zdarzeniu,
4) organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, ratownikami medycznymi w celu poszerzenia wiedzy dziecka na temat profilaktyki prozdrowotnej,
5) Propagowanie zdrowego stylu życia.

§ 28.1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizo-wanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
3. Do zadań wychowawcy należy:
1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramo -
wego rozkładu dnia;
3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przed-szkola;
4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowan -
kom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
7) udział w pracach zespołu pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
8) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka;
9) kontaktowanie się z kuratorem sądowym jeśli zajdzie taka potrzeba,
4. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy.

§ 29.1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
1) przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
2) właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;
3) uniemożliwienie dzieciom wejścia do kuchni i jej zaplecza;
4) pomoc dzieciom w załatwianiu czynności fizjologicznych i samoobsługowych;
5) dbałość o czystość i suchość nawierzchni w korytarzach i łazienkach;
6) wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu są zobowiązani do oddziaływania wychowawczego na dzieci.
2. Pracownicy Przedszkola na wszystkich stanowiskach pracy obowiązani są:
1) wykonywać pracę sumiennie i starannie;
2) przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonego;
3) przestrzegać ustalonego w Przedszkolu czasu pracy i wykorzystywać go w sposob jak najbardziej efektywny;
4) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę;
5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż;
6) dbać o dobro Przedszkola, chronić mienie placówki i używać je zgodnie z przezna-czeniem;
7) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej;
3. Pracownicy nie będący nauczycielami zatrudniani są z kodeksu pracy.

4. Każdemu pracownikowi powierza się określone zadania.
5. Przydział czynności, każdego pracownika określa regulamin organizacyjny

Rozdział 6
Dzieci Przedszkola

§ 31.1Dziecko ma prawo do wszystkich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania;
2) poszanowania godności osobistej i własności;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4) opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat;
5) wyboru zabawy, zabawki i towarzysza zabawy;
6) podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej i religijnej.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzegać zawartych umów z nauczycielem dotyczących wzajemnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
2) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa;
3) kulturalnie zachowywać się na wycieczkach, wyjściach, spotkaniach;
4) Szanować cudzą własność i w tym własność przedszkola,
5) sprzątać po sobie zabawki.
3. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy uczęszczających, z wyjątkiem dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego tj. dziecka 6-cio letniego:
1) na wniosek rodziców;
2) w razie nieusprawiedliwionej absencji dziecka przez okres 1 miesiąca i zalegania z płatnością za 1 miesiąc (po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu rodziców);
3) gdy dziecko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swemu lub innym dzieciom.

§ 32.1Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlep- szego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowawczym.
2. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
3. Rodzice obowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym nie-zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
7) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przed-szkolnego są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
4. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkol-nego;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na
temat pracy Przedszkola;
5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 33. 1. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw dziecka jest następują-cy:
1) rodzice dziecka mają prawo wnieść skargę do Dyrektora Przedszkola w przy-padku nieprzestrzegania praw dziecka przez nauczycieli bądź innych pracowników Przedszkola;
2) skargę wnosi się na piśmie, a Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do szczegó-łowego rozpatrzenia skarg i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, a w spra-wach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy;
3) w przypadku stwierdzenia braku podstaw do działań dyscyplinujących, skarga wniesiona przez rodziców dziecka zostaje oddalona;
4) rodzice dziecka mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Przedszkola wnosząc skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem;
5) decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest osta-teczna.

Rozdział 7
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 34.1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przed-szkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
5.Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowa-dzącego.

§34.1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzesko .
2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.
3.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
4.O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

Rozdział 8
Zasady gospodarki finansowej.

§35.1 Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy, a Przedszkole prowadzi racjo-nalną gospodarkę na zasadach rachunku ekonomicznego w ramach przydzielonego przez Gminę budżetu
4. Fundusze Przedszkola przechowywane są na rachunku bankowym przy jednost-ce powołanej do obsługi finansowej i księgowej przedszkoli.
5. Przedszkole obowiązane jest do stosowania w planowaniu, rozliczeniach, ewi-dencji i sprawozdawczości zasad dyscypliny budżetowej.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§36. 1. Przedszkole działa na podstawie Ustawy, Orzeczenia Przedszkola oraz ni-niejszego Statutu.
2. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
4. Z wnioskiem o zmiany w statucie lub uchwalenie nowego Statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców a po 3 zmianach Statut ulega ujednoliceniu.
5. Dla zapewnienia znajomości postanowień niniejszego Statutu, jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych w kancelarii Przedszkola.
6. Dyrektor Przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji na stronie internetowej Przedszkola.
7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpo-wiednie przepisy Kodeksu Pracy , Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpo-wiednie przepisy Kodeksu Pracy , Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.

10. Traci moc Statut Przedszkola z dnia 22 grudnia 2009r.
11. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym

Traci moc Statut Przedszkola z dnia 03listopada 2011r z późn.zm.
Powyższy Statut został zatwierdzony:
Uchwałą Nr 3/2017 Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie
z dnia 08-listopada 2017r.

 

 

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 297 gości oraz 0 użytkowników.