Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola im.Św.Jana Pawła II w Szczepanowie został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków oraz rodziców.

 Wprowadzenie

Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania  i odkrywania. Na tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna komunikacja, odpowiedzialność i wspólne dobro.

Przyjmując założenie, iż proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, nauczyciele Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie  w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Proces wychowania jest procesem długofalowym i nade wszystko wymaga systematyczności i konsekwencji kierowania dzieckiem w sposób jednolity, tak w domu jak i w przedszkolu. W przeciwnym wypadku, jeśli oddziaływania rodziców i nauczyciela nie są uzgodnione lub sprzeczne ze sobą, to wszelkie zabiegi wychowawcze nie będą odnosić rezultatów.    Skutki tego będzie ponosić dziecko zdezorientowane i nie pewne tego, co słuszne a co błędne.

Aspektem nadrzędnym w szeroko rozumianym wychowaniu dziecka jest jego bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą wystepującą w każdej formie agresji. Dlatego też w niniejszym programie wychowawczym zostały zamieszczone wytyczne zachowań  dzieci społecznie pożądanych   , eliminujących zachowania agresywne  , jak i wskazujące dziecku drogę do przeciwstawienia się przemocy poprzez pomoc ze strony osób kompetentnych . Dlatego ten program wychowawczy zawiera  schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka , który opracowano w celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób.

CEL NADRZĘDNY:

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałemi, możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym .

CELE SZCZEGÓŁOWE:

tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, dbanie o dobro własne i innych

rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania

rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

 kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości,sprawiedliwości, odpowiedzialności za siebie i innych ,

szanowanie praw człowieka

uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,

uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeks przedszkolaka),używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowywanie się w każdej sytuacji,

kształtowanie samodzielności,

kształtowanie odporności emocjonalnej

kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
 2. Zna swoje prawa i obowiązki
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 5. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 6. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 7. Szanuje wolność i cudze zdanie
 8. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
 10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna Rozumie znaczenie dialogu w

       rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia

 1. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 2. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 3. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 4. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 5. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek,wyrozumiałość
 6. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 7. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
 8. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
 9. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania
 10. Rozpoznaje zachowania przemocowe względem siebie i innych i zwraca się o pomoc w każdej sytuacji odczucia zagrożenia
 11. Potrafi reagować na sytuacje niebezpieczną/ zagrożenia , zna alarmowe nr telefonów.

Zadania wychowawcze:

      -    wspomaganie dziecka w rozwoju zgodnie z jego potencjałem   i możliwościami,

      -    monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego,  społecznego, umysłowego, duchowego,

     -tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym.

 • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do możliwości rozwojowych dziecka,
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołujacych niepokój u dziecka tj. W sytuacjach niebezpiecznych , przemocowych , stresowych .
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i  najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia  do kompromisu,
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowania,
 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie przyjętymi w placówce wartościami tj. dobro, prawda, przyjaźń, tolerancja, piękno itp.
 • spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu poprzez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu, szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną
 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych
 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej ,rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne ,rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców,
 • Ściśle współpracowanie z rodziną wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego

Lp

Zadania

główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

 

Bądź kulturalny

- używaj form grzecznościowych:

proszę, dziękuję,przepraszam- -pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),

 

 

 

 

- nie mów z pełnymi ustami i nie zachowuj się "nieelegancko"

 

 

 

 

- okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,

 

- bądź miły dla innych osób (kolegów idorosłych),

 

 

- dbaj o porządek wokół siebie (nieśmieć, sprzątaj pozabawie),

 

 

 

 

- słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają

-zaznajomienie z formami grzecznościowymi oraz sytuacjami w jakich je się stosuje

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

- wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie,kinie)

- rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir - vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

(np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki,itp.)

-wdrożenie do zachowania tzw. Kultury osobistej

 

 

- samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu - sprzątanie swoich zabawek,układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem,pomoc osobom starszym

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny - spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi,

starszymi

 

-  wdrożenie do dbałości o własne otoczenie np.szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy

do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)

dyżury przedszkolne;

- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

 

Bądź koleżeński

- zgodnie baw się z kolegami,

 

 

- szanuj cudzą własność,

 

 

- dziel się z innymi tym co masz,

 

 

 

- nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,

 

 

- nie wyrządzaj krzywdy innym czyli nie rób drugiemu,co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj i ogólnie nie krzywdź w żaden sposób),

 

 

 

- pomagaj tym, którzy

tej pomocy potrzebują

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

 

- interesowanie się wytworami swoich kolegów,dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak  ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)

 

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu

 - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa

nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni

 

-uczenie zachowań akceptowanych społecznie poprzez interakcje społeczne w grupie ,przykłady zainicjowane przez nauczyciela – drama , pantomima , historyjki obrazkowe oraz przykłady z literatury

-rozpoznaj i nazywaj emocje własne i innych

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa i jakimkolwiek formom agresji  (rozumienie przeżyć z tym związanych

 

 

- sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny

- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie,podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom

 

Kontroluj

swoje zachowanie

i przeciwdziałaj przemocy

- przestrzegaj zawartych

umów, reguł

 

 

 

 

unikaj krzyku, kłótliwości,

 

 

 

 

 

- oceniaj zachowanie,

a nie osoby,

 

- wyrażaj swoje emocje w sposób

kontrolowany- nie bądź agresywny,-

 

 

 

- korzystaj z pomocy

dorosłych w trudnych sytuacjach,

 

- ciesz się z sukcesów,

przyjmuj z godnością

porażki,

 

 

- wystrzegaj się

kłamstwa, 

 

 

- odróżniaj dobro od

zła,

 

 

- mów o swoich

uczuciach (odczuciach)

Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów

- korzystania ze sprzętu i zabawek

 

ustalenie reguł mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów

- porozumiewania się umiarkowanym głosem

przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala

ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę uczenie dzieci

 

wdrożenie do formułowania wypowiedzi typu "jego, jej zachowanie jest....przy jednoczesnej eliminacji wypowiedzi typu:" On,ona jest ......

 

 ustalenie modelu właściwego zachowaniaw stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów, i innych form agresji) uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym

 poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela,postacie z literatury)

 

priorytetowe zapewnienie dziecku pomocy i wsparcia w sytuacji dla niego trudnej ,rozpoznawanie potrzeb dziecka okazanie wsparcia

 

uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki poszukiwanie sposobów

nagradzania sukcesów innych

udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury; poszukiwanie przykładów w literaturze

 

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych,

przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie

wniosków

 włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego

określającego samopoczucie dziecka systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych

ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej

osoby uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie

dezaprobaty dla zachowań negatywnych

 

 

Bądź bezpieczny

i reaguj na niebezpieczeństwo własne i innych

- stosuj Kodeks Przedszkolaka

unikaj    niebezpiecznych

zabaw i zachowań,

Przestrzegaj umów dotyczących zachowań

 

 

 

nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

 

 

informuj o swoim złym samopoczuciu

 - w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy przykładów z literatury poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu przedszkolaka    jak równiez kodeksu drogowego dla pieszych

- dostarczenie wzorców właściwego zachowania( filmy edukacyjne, książki jak i wycieczki na skrzyżowanie,)spotkania z policjantem:

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo

- zaznajimienie dzieci z alarmowymi numerami telefonów oraz sytuacjami kiedy należy zaalarmować służby / scenki dramowe, pogadanki/

wdrożenie do przestrzegania bezwarunkowej  zasady nieoddalania się  podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach bez wiedzy nauczyciela i bez jego zgody

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

 

Dbaj o swoje

zdrowie

- często korzystaj z

pobytu na świeżym

powietrzu, hartuj

swój organizm,

- ubieraj się odpowiednio

do temperatury,

 

- zjadaj przygotowane

dla ciebie posiłki,

 

 

- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów

higienicznych,

- zasłaniaj nos i usta

przy kichaniu i kasłaniu,

 

- nie obawiaj się wizyty

u lekarza,

 

- mów o tym, czego

się boisz,

- unikaj hałasu.

nie krzycz, mów

umiarkowanym głosem,

Czynne uczestnictwo dzieci w

zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy

ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych,

spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)

Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego

ubrania stosownie do pogody

 

Kształtowanie nawyku zjadania śniadania

uświadamianie dzieciom  konieczności spożywania owoców i warzyw jako

źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w

przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze,

hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy

edukacyjne itp.)

 

Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

 

Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego

kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem,

wizyta w gabinecie stomatologicznym

Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)

Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach

 

Poznaj

swoje tradycje

rodzinne, narodowe i dziedzictwa literackiego

- kultywuj tradycje

swojej rodziny

 

- rozmawiaj z rodzicami

o ich pracy

 

- pamiętaj o uroczystościach

rodzinnych

- bądź dumny z kraju,

w którym mieszkasz

- szanuj język ojczysty,

 tradycje narodowe i dziedzictwo narodowe

 

 

 

 

- poznaj piękno swojego

kraju, regionu,

gminy, wsi

pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w

uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.

 prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej

rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicielina zajęcia do przedszkola realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania

zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela i innych

zapoznanie dzieci z tradycjami regionu dotyczącymi obchodów świąt tj. Boże Narodzenie , Wielkanoc oraz porównanie ich z informacjami jak kultywuje się je  w rodzinach poszczególnych dzieci

 uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami,

mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi,godłem i hymnem Polski pomaganie w orientowaniu

się na mapie Polski

-rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne

-rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców, stały kontakt z książką , udział w akcji – Cała Polska czyta dzieciom

rozwijanie umiejetności czytelniczych dzieci – zapoznanie z alfabetem, nabycie umiejetności czytania , nabycie umiejetności korzystania z książek jako źródła wiedzy

-rozwijanie wiedzy nt . piękna ziemi ojczystej / krajobrazu, przyrody, obiektów historycznych dotyczących kraju , regionu małopolskiego i powiatu brzeskiego

 

 Realizacja założeń programu wychowawczego

Sposoby przekazywania treści wychowawczych w przedszkolu:

Przekaz treści wychowawczych powinien odbywać się drogą najlepiej przyswajalną dla dziecka:

1) w kontaktach osobistych, które są najsilniejszym nośnikiem przekazu,

2) w sytuacjach problemowych dla dziecka, w których rzeczywiste zdarzenie staje się polem, na którym dokonuje się oceny i podjęcia pomocy

3) na zajęciach, gdzie teoretycznie postawione przez nauczyciela zadanie wywołuje problem niezaistniały, a konieczny do poznania przez dzieci,

    w rozmowach, w których następuje zderzenie poglądów, wymiana doświadczeń i wypracowane zostają oceny moralne,

4) w działaniu, podczas którego dochodzi do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności oraz utrwalają się pożądane cechy charakteru,

7) w stwarzaniu dziecku sztucznych sytuacji, wywołujących refleksję, z czasem przygotowujących go do prawidłowej reakcji.

 

 Metody pracy:

1) metody aktywizujące – pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda projektów, metoda C. Orffa i inne,

2) metody podające – opowiadanie, rozmowa, historyjka obrazkowe i inne,

3) metody praktyczne – zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, prace użyteczne, proste doświadczenia i inne,

4) metody ekspresji – plastycznej, artystycznej, słownej, muzyczne, ruchowej.

 

 Formy pracy:

1) zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

2) czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne,

3) spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym,

4) uroczystości i imprezy przedszkolne,

5) zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w mniejszych zespołach.

 

 

SYLWETKA DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ W PRZEDSZKOLU

Model dziecka zgodny z podstawa programową wychowaia przedszkolnego

Załącznik do rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017    Dz. U(poz.356)

 

 Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • wykonuje czynności samoobsługowe: samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych; wykonuje różne formy ruchu komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 • posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Podstawa prawna:

 • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 roku,
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989roku, w Polsce obowiązuje od 7 lipca 1991 roku (Dz. U. Z 1991r. nr 120 poz. 526).

 Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu.

Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie   i państwie. Dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają zapewnić mu odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji .

Przedszkolak ma prawo do:

 • wyrażania własnych uczuć i opinii,
 • poszanowania godności osobistej,
 • akceptacji takim jakim jest,
 • przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
 • uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • wyboru zabawy i towarzysza jej,
 • rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i zdolności,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania własności,
 • nienaruszalności cielesnej,
 • zdrowego pożywienia,
 • snu i odpoczynku,
 • do znajomości swoich praw.

 

Dziecku powinno dać się szansę zrozumienia, iż funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko "na braniu od innych, ale również  i dawaniu innym". Z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w parze z prawami.

Przedszkolak powinien:

 

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola,
 • szanować prawa innych,
 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych,
 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 • respektować polecenia nauczyciela,
 • w miarę możliwości starać się wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków,
 • przyjaźnie odnosić się do otaczającego je świata

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy musimy również ustalić system nagród i kar.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartości pobudzające i zachęcające do wysiłku.

Nagrody stosujemy za:

 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),
 • podporządkowanie się przyjętym umowom, zasadom, nakazom wspólnie ustalonym,
 • bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętom oraz wszystkimi, którzy takiej potrzebują,

 

     Formy nagród:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała wobec rodziców,
 • pochwała w postaci emblematu/ uśmiechnietej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie
 • dostęp do atrakcyjnego przedmiotu/ zabawki/

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty,
 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych.

          Formy kar:

-    słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad),

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka),
 • upomnienie wobec grupy,
 • zastosowanie emblematu/ smutnej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WZGLĘDEM DZIECI

Uznając poczucie bezpieczeństwa dzieci jako nadrzędny warunek w prawidłowym ich rozwoju i wychowaniu uwzględniono w niniejszym programie wychowawczym procedury eliminujące czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci .

W celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób opracowano schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PRZEMOCY  WOBEC DZIECKA

1.Nauczyciele przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2.Nauczyciel  informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci tj. dyrektorowi

3.W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, nauczyciel zwraca się do Dyrektora i wspólnie  podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

4.W przypadku gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

5.Nauczyciele  monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

6.Dyrektor sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

7.Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

-podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

-wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;

-skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

8.W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny, wskład         którego wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej

 1. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku,

10.W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu             jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 11.Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez Dyrektora z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

12.Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).

13.Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

14.Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

15.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały  informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.
 2. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
 3. Treści zawarte w programie mogą być modyfikowane, zmieniane i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu  ze wszystkimi zainteresowanymi.
 4. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.
 5. Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.