Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola im.Św.Jana Pawła II w Szczepanowie został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków oraz rodziców.

 Wprowadzenie

Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania  i odkrywania. Na tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna komunikacja, odpowiedzialność i wspólne dobro.

Przyjmując założenie, iż proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, nauczyciele Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie  w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Proces wychowania jest procesem długofalowym i nade wszystko wymaga systematyczności i konsekwencji kierowania dzieckiem w sposób jednolity, tak w domu jak i w przedszkolu. W przeciwnym wypadku, jeśli oddziaływania rodziców i nauczyciela nie są uzgodnione lub sprzeczne ze sobą, to wszelkie zabiegi wychowawcze nie będą odnosić rezultatów.    Skutki tego będzie ponosić dziecko zdezorientowane i nie pewne tego, co słuszne a co błędne.

Aspektem nadrzędnym w szeroko rozumianym wychowaniu dziecka jest jego bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą wystepującą w każdej formie agresji. Dlatego też w niniejszym programie wychowawczym zostały zamieszczone wytyczne zachowań  dzieci społecznie pożądanych   , eliminujących zachowania agresywne  , jak i wskazujące dziecku drogę do przeciwstawienia się przemocy poprzez pomoc ze strony osób kompetentnych . Dlatego ten program wychowawczy zawiera  schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka , który opracowano w celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób.

CEL NADRZĘDNY:

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałemi, możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym .

CELE SZCZEGÓŁOWE:

tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, dbanie o dobro własne i innych

rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania

rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

 kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości,sprawiedliwości, odpowiedzialności za siebie i innych ,

szanowanie praw człowieka

uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,

uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeks przedszkolaka),używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowywanie się w każdej sytuacji,

kształtowanie samodzielności,

kształtowanie odporności emocjonalnej

kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
 2. Zna swoje prawa i obowiązki
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 5. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 6. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 7. Szanuje wolność i cudze zdanie
 8. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
 10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna Rozumie znaczenie dialogu w

       rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia

 1. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 2. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 3. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 4. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 5. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek,wyrozumiałość
 6. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 7. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
 8. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
 9. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania
 10. Rozpoznaje zachowania przemocowe względem siebie i innych i zwraca się o pomoc w każdej sytuacji odczucia zagrożenia
 11. Potrafi reagować na sytuacje niebezpieczną/ zagrożenia , zna alarmowe nr telefonów.

Zadania wychowawcze:

      -    wspomaganie dziecka w rozwoju zgodnie z jego potencjałem   i możliwościami,

      -    monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego,  społecznego, umysłowego, duchowego,

     -tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym.

 • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do możliwości rozwojowych dziecka,
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołujacych niepokój u dziecka tj. W sytuacjach niebezpiecznych , przemocowych , stresowych .
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i  najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia  do kompromisu,
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowania,
 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie przyjętymi w placówce wartościami tj. dobro, prawda, przyjaźń, tolerancja, piękno itp.
 • spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu poprzez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu, szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną
 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych
 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej ,rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne ,rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców,
 • Ściśle współpracowanie z rodziną wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego

Lp

Zadania

główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

 

Bądź kulturalny

- używaj form grzecznościowych:

proszę, dziękuję,przepraszam- -pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),

 

 

 

 

- nie mów z pełnymi ustami i nie zachowuj się "nieelegancko"

 

 

 

 

- okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,

 

- bądź miły dla innych osób (kolegów idorosłych),

 

 

- dbaj o porządek wokół siebie (nieśmieć, sprzątaj pozabawie),

 

 

 

 

- słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają

-zaznajomienie z formami grzecznościowymi oraz sytuacjami w jakich je się stosuje

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

- wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie,kinie)

- rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir - vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

(np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki,itp.)

-wdrożenie do zachowania tzw. Kultury osobistej

 

 

- samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu - sprzątanie swoich zabawek,układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem,pomoc osobom starszym

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny - spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi,

starszymi

 

-  wdrożenie do dbałości o własne otoczenie np.szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy

do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)

dyżury przedszkolne;

- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

 

Bądź koleżeński

- zgodnie baw się z kolegami,

 

 

- szanuj cudzą własność,

 

 

- dziel się z innymi tym co masz,

 

 

 

- nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,

 

 

- nie wyrządzaj krzywdy innym czyli nie rób drugiemu,co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj i ogólnie nie krzywdź w żaden sposób),

 

 

 

- pomagaj tym, którzy

tej pomocy potrzebują

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

 

- interesowanie się wytworami swoich kolegów,dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak  ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)

 

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu

 - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa

nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni

 

-uczenie zachowań akceptowanych społecznie poprzez interakcje społeczne w grupie ,przykłady zainicjowane przez nauczyciela – drama , pantomima , historyjki obrazkowe oraz przykłady z literatury

-rozpoznaj i nazywaj emocje własne i innych

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa i jakimkolwiek formom agresji  (rozumienie przeżyć z tym związanych

 

 

- sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny

- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie,podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom

 

Kontroluj

swoje zachowanie

i przeciwdziałaj przemocy

- przestrzegaj zawartych

umów, reguł

 

 

 

 

unikaj krzyku, kłótliwości,

 

 

 

 

 

- oceniaj zachowanie,

a nie osoby,

 

- wyrażaj swoje emocje w sposób

kontrolowany- nie bądź agresywny,-

 

 

 

- korzystaj z pomocy

dorosłych w trudnych sytuacjach,

 

- ciesz się z sukcesów,

przyjmuj z godnością

porażki,

 

 

- wystrzegaj się

kłamstwa, 

 

 

- odróżniaj dobro od

zła,

 

 

- mów o swoich

uczuciach (odczuciach)

Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów

- korzystania ze sprzętu i zabawek

 

ustalenie reguł mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów

- porozumiewania się umiarkowanym głosem

przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala

ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę uczenie dzieci

 

wdrożenie do formułowania wypowiedzi typu "jego, jej zachowanie jest....przy jednoczesnej eliminacji wypowiedzi typu:" On,ona jest ......

 

 ustalenie modelu właściwego zachowaniaw stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów, i innych form agresji) uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym

 poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela,postacie z literatury)

 

priorytetowe zapewnienie dziecku pomocy i wsparcia w sytuacji dla niego trudnej ,rozpoznawanie potrzeb dziecka okazanie wsparcia

 

uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki poszukiwanie sposobów

nagradzania sukcesów innych

udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury; poszukiwanie przykładów w literaturze

 

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych,

przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie

wniosków

 włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego

określającego samopoczucie dziecka systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych

ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej

osoby uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie

dezaprobaty dla zachowań negatywnych

 

 

Bądź bezpieczny

i reaguj na niebezpieczeństwo własne i innych

- stosuj Kodeks Przedszkolaka

unikaj    niebezpiecznych

zabaw i zachowań,

Przestrzegaj umów dotyczących zachowań

 

 

 

nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

 

 

informuj o swoim złym samopoczuciu

 - w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy przykładów z literatury poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu przedszkolaka    jak równiez kodeksu drogowego dla pieszych

- dostarczenie wzorców właściwego zachowania( filmy edukacyjne, książki jak i wycieczki na skrzyżowanie,)spotkania z policjantem:

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo

- zaznajimienie dzieci z alarmowymi numerami telefonów oraz sytuacjami kiedy należy zaalarmować służby / scenki dramowe, pogadanki/

wdrożenie do przestrzegania bezwarunkowej  zasady nieoddalania się  podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach bez wiedzy nauczyciela i bez jego zgody

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

 

Dbaj o swoje

zdrowie

- często korzystaj z

pobytu na świeżym

powietrzu, hartuj

swój organizm,

- ubieraj się odpowiednio

do temperatury,

 

- zjadaj przygotowane

dla ciebie posiłki,

 

 

- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów

higienicznych,

- zasłaniaj nos i usta

przy kichaniu i kasłaniu,

 

- nie obawiaj się wizyty

u lekarza,

 

- mów o tym, czego

się boisz,

- unikaj hałasu.

nie krzycz, mów

umiarkowanym głosem,

Czynne uczestnictwo dzieci w

zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy

ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych,

spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)

Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego

ubrania stosownie do pogody

 

Kształtowanie nawyku zjadania śniadania

uświadamianie dzieciom  konieczności spożywania owoców i warzyw jako

źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w

przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze,

hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy

edukacyjne itp.)

 

Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

 

Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego

kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem,

wizyta w gabinecie stomatologicznym

Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)

Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach

 

Poznaj

swoje tradycje

rodzinne, narodowe i dziedzictwa literackiego

- kultywuj tradycje

swojej rodziny

 

- rozmawiaj z rodzicami

o ich pracy

 

- pamiętaj o uroczystościach

rodzinnych

- bądź dumny z kraju,

w którym mieszkasz

- szanuj język ojczysty,

 tradycje narodowe i dziedzictwo narodowe

 

 

 

 

- poznaj piękno swojego

kraju, regionu,

gminy, wsi

pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w

uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.

 prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej

rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicielina zajęcia do przedszkola realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania

zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela i innych

zapoznanie dzieci z tradycjami regionu dotyczącymi obchodów świąt tj. Boże Narodzenie , Wielkanoc oraz porównanie ich z informacjami jak kultywuje się je  w rodzinach poszczególnych dzieci

 uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami,

mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi,godłem i hymnem Polski pomaganie w orientowaniu

się na mapie Polski

-rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne

-rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców, stały kontakt z książką , udział w akcji – Cała Polska czyta dzieciom

rozwijanie umiejetności czytelniczych dzieci – zapoznanie z alfabetem, nabycie umiejetności czytania , nabycie umiejetności korzystania z książek jako źródła wiedzy

-rozwijanie wiedzy nt . piękna ziemi ojczystej / krajobrazu, przyrody, obiektów historycznych dotyczących kraju , regionu małopolskiego i powiatu brzeskiego

 

 Realizacja założeń programu wychowawczego

Sposoby przekazywania treści wychowawczych w przedszkolu:

Przekaz treści wychowawczych powinien odbywać się drogą najlepiej przyswajalną dla dziecka:

1) w kontaktach osobistych, które są najsilniejszym nośnikiem przekazu,

2) w sytuacjach problemowych dla dziecka, w których rzeczywiste zdarzenie staje się polem, na którym dokonuje się oceny i podjęcia pomocy

3) na zajęciach, gdzie teoretycznie postawione przez nauczyciela zadanie wywołuje problem niezaistniały, a konieczny do poznania przez dzieci,

    w rozmowach, w których następuje zderzenie poglądów, wymiana doświadczeń i wypracowane zostają oceny moralne,

4) w działaniu, podczas którego dochodzi do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności oraz utrwalają się pożądane cechy charakteru,

7) w stwarzaniu dziecku sztucznych sytuacji, wywołujących refleksję, z czasem przygotowujących go do prawidłowej reakcji.

 

 Metody pracy:

1) metody aktywizujące – pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda projektów, metoda C. Orffa i inne,

2) metody podające – opowiadanie, rozmowa, historyjka obrazkowe i inne,

3) metody praktyczne – zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, prace użyteczne, proste doświadczenia i inne,

4) metody ekspresji – plastycznej, artystycznej, słownej, muzyczne, ruchowej.

 

 Formy pracy:

1) zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

2) czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne,

3) spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym,

4) uroczystości i imprezy przedszkolne,

5) zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w mniejszych zespołach.

 

 

SYLWETKA DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ W PRZEDSZKOLU

Model dziecka zgodny z podstawa programową wychowaia przedszkolnego

Załącznik do rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017    Dz. U(poz.356)

 

 Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • wykonuje czynności samoobsługowe: samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych; wykonuje różne formy ruchu komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 • posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Podstawa prawna:

 • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 roku,
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989roku, w Polsce obowiązuje od 7 lipca 1991 roku (Dz. U. Z 1991r. nr 120 poz. 526).

 Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu.

Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie   i państwie. Dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają zapewnić mu odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji .

Przedszkolak ma prawo do:

 • wyrażania własnych uczuć i opinii,
 • poszanowania godności osobistej,
 • akceptacji takim jakim jest,
 • przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
 • uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • wyboru zabawy i towarzysza jej,
 • rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i zdolności,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania własności,
 • nienaruszalności cielesnej,
 • zdrowego pożywienia,
 • snu i odpoczynku,
 • do znajomości swoich praw.

 

Dziecku powinno dać się szansę zrozumienia, iż funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko "na braniu od innych, ale również  i dawaniu innym". Z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w parze z prawami.

Przedszkolak powinien:

 

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola,
 • szanować prawa innych,
 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych,
 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 • respektować polecenia nauczyciela,
 • w miarę możliwości starać się wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków,
 • przyjaźnie odnosić się do otaczającego je świata

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy musimy również ustalić system nagród i kar.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartości pobudzające i zachęcające do wysiłku.

Nagrody stosujemy za:

 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),
 • podporządkowanie się przyjętym umowom, zasadom, nakazom wspólnie ustalonym,
 • bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętom oraz wszystkimi, którzy takiej potrzebują,

 

     Formy nagród:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała wobec rodziców,
 • pochwała w postaci emblematu/ uśmiechnietej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie
 • dostęp do atrakcyjnego przedmiotu/ zabawki/

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty,
 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych.

          Formy kar:

-    słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad),

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka),
 • upomnienie wobec grupy,
 • zastosowanie emblematu/ smutnej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WZGLĘDEM DZIECI

Uznając poczucie bezpieczeństwa dzieci jako nadrzędny warunek w prawidłowym ich rozwoju i wychowaniu uwzględniono w niniejszym programie wychowawczym procedury eliminujące czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci .

W celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób opracowano schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PRZEMOCY  WOBEC DZIECKA

1.Nauczyciele przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2.Nauczyciel  informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci tj. dyrektorowi

3.W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, nauczyciel zwraca się do Dyrektora i wspólnie  podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

4.W przypadku gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

5.Nauczyciele  monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

6.Dyrektor sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

7.Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

-podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

-wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;

-skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

8.W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny, wskład         którego wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej

 1. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku,

10.W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu             jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 11.Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez Dyrektora z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

12.Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).

13.Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

14.Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

15.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały  informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.
 2. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
 3. Treści zawarte w programie mogą być modyfikowane, zmieniane i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu  ze wszystkimi zainteresowanymi.
 4. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.
 5. Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 


ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Jak pomóc dziecku dobrze rozpocząć przedszkolną przygodę.

Posłanie dziecka do przedszkola to dla wielu rodziców trudny moment. Po radości wynikającej z zobaczenia wyników rekrutacji, pojawiają się wątpliwości i niepokoje, związane z myśleniem o tym, jak maluch poradzi sobie w nowym miejscu, wśród nieznanych osób, z dala od czujnych oczu najbliższych. Aby ułatwić dziecku dobry start, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

 

ZANIM ROZPOCZNIE SIĘ ROK SZKOLNY…

1. Zadbaj o budowanie klimatu akceptacji i pozytywnego nastawienia do przedszkola.

Najważniejszą sprawą, rzutującą znacząco na powodzenie procesu adaptacji jest nastawienie osób dorosłych. Maluszek słuchając rozmów rodziców dotyczących przedszkola buduje swój obraz tego miejsca oraz tego, jak sobie w nim poradzi. Sprzyjające adaptacji jest myślenie, że pójście do przedszkola to kolejny etap życia dziecka, w którym będzie ono mieć szansę rozwijać nie tylko swoje umiejętności społeczne oraz samodzielność, ale też pozna wiele ciekawych sposobów poznawania świata i spędzania czasu. To pozwala dziecku zmierzyć się z nowymi wyzwaniami z poczuciem dumy, że już jest przedszkolakiem. Wzmacnia w nim pozytywną energię i ciekawość, cechy będące motorem rozwoju dzieci. Z takim nastawieniem dużo łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu.

2. Oswajaj dziecko z przedszkolem.

Można to robić na różne sposoby. Dzieci uwielbiają słuchać, jak to było gdy ich rodzice byli w dziećmi. Być może kiedyś chodzili do przedszkola i przeżywali tam różne przygody. Teraz można je sobie poprzypominać. Oczywiście opowiadamy tylko te historie, który były pozytywne, albo przynajmniej miały dobre zakończenie! Pomocne jest czytanie dziecku książeczek czy też oglądanie z nim bajek, których akcja toczy się w przedszkolu. Maluch dowiaduje się z nich w naturalny sposób, o obowiązujących tam różnych zwyczajach i zasadach. Potem można bawić się w przedszkole – wykorzystując do tego ulubione maskotki, lalki czy pojazdy. Dobrze jest wcześniej zapoznać dziecko z budynkiem, przedszkolnym placem zabaw, drogą do przedszkola. Bardzo dobrym pomysłem są Dni Otwarte, organizowane przez przedszkola. Pozwalają dziecku (i rodzicom) poznać budynek od środka, obejrzeć sale ( z mnóstwem zabawek), łazienki, szatnie. No i zaznajomić się z Paniami.

3. Wdrażaj do samoobsługi.

Pierwszy rok pobytu w przedszkolu jest czasem na doskonalenie umiejętności samoobsługowych, jednak ich nauka powinna być wcześniej wprowadzona w domu. Dobrze gdy przedszkolak je samodzielnie, umie posługiwać się łyżką i widelcem, potrafi umyć rączki, korzystać z toalety, czy też porządkować zabawki. Ma to znaczenie nie tylko dla organizacji przedszkola, ale przede wszystkim dla samego dziecka. W okresie około 3 roku życia zaczyna ujawniać się potrzeba „bycia takim jak inni”, i takie dopasowanie się do grupy pod względem radzenia sobie z czynnościami samoobsługowymi, ułatwia proces adaptacji.

4. Organizuj kontakty z innymi dziećmi.

Przebywanie w grupie, dla wielu trzylatków jest nowym doświadczeniem, wymagającym umiejętności przystosowania się do gwaru, hałasu, szybko zmieniających się sytuacji oraz obowiązujących reguł, często nieco odmiennych od tych istniejących w domu. Łatwiej jest zaakceptować je dzieciom, które wcześniej miały okazję ćwiczyć takie zachowania jak zapoznawanie się, dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej, współdziałanie w zabawie. Dlatego warto zadbać, aby kontaktów z innymi dziećmi było jak najwięcej – można zapraszać do domu dzieci znajomych czy sąsiadów oraz rewanżować się rewizytą, regularnie odwiedzać z dziećmi place i sale zabaw.

5. Zorganizuj dzień w sposób zbliżony do planu przedszkola.

W każdym przedszkolu porządek dnia jest ściśle określony: stałe pory posiłków, czas na zabawę, spacer, odpoczynek po obiedzie (leżakowanie lub słuchanie bajek). Łatwiej będzie do tego przyzwyczaić się dziecku, które w domu ma podobnie zorganizowany dzień.

6. Przyzwyczajaj dziecko stopniowo do rozłąki.

Rozstania z rodzicami łatwiej akceptują dzieci, które mają w tym zakresie pewien trening. Rozumieją, że zniknięcie rodzica z pola widzenia nie jest na zawsze, a zabawa pod opieką babci czy cioci też sprawia frajdę.

 

A GDY NADEJDZIE TEN PIERWSZY DZIEŃ….

pamiętaj o pozytywnym nastawieniu, dobrym humorze. Staraj się nie okazywać dziecku swojego niepokoju.
Pozwól na zabranie ulubionej maskotki dla poczucia bezpieczeństwa, jeśli tego potrzebuje.
Przypomnij maluchowi, kiedy po niego przyjdziesz (określ czas w sposób konkretny, zrozumiały np. po obiedzie, po podwieczorku ).
Od pierwszego dnia przyzwyczajaj do rytuału pożegnania, nie przeciągaj rozstania ( np. przebranie się – uścisk – całusek i przekazanie nauczycielce).
Jeżeli rozstania są trudne, lepiej przez pierwsze dni zaangażować tatę w odprowadzanie dziecka.
Mężczyźni częściej mają bardziej zadaniowe, a mniej emocjonalne podejście do radzenia sobie w takich sytuacjach.
Przy odbieraniu malucha z przedszkola możesz, w nagrodę za dzielność, podarować mu jakiś malutki prezent .
I W TRAKCIE NASTĘPNYCH TYGODNI…

Jeśli to możliwe, nie zostawiaj dziecka od pierwszych dni na cały dzień w przedszkolu. Zarezerwuj swój czas, po powrocie dziecka do domu, tylko dla niego. Po to by się poprzytulać, posłuchać opowieści jak spędziło dzień, trochę się z nim pobawić. Sprawy domowe mogą chwilę poczekać. Unikaj nadmiernego wypytywania o szczegóły, zwłaszcza w sposób sugerujący trudności („płakałeś?; tęskniłeś za mamusią?; nie byłeś głodny?”). Bardzo ważna jest również dobra współpraca między rodzicami a nauczycielkami, oparta na wzajemnym zaufaniu. Dziecko łatwiej zaakceptuje swoja nową Panią, gdy widzi rodzica w dobrej, otwartej relacji z nią. Sprzyja to również wymianie informacji dotyczących dziecka, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość lepszego rozeznania jego potrzeb czy też skuteczniejszego reagowania w sytuacjach trudnych. A to także ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedszkolaka w nowej grupie

A POTEM NIE WIADOMO KIEDY MINĄ KOLEJNE MIESIĄCE, i niepokoje związane z adaptacją do przedszkola ustąpią miejsca innym, przyjemniejszym odczuciom, których ciągle dostarczają rodzicom ich pociechy.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
W SZCZEPANOWIE

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe
i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie
z rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.

5. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie
i odbieranie dziecka.

6. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia
w pierwszym dniu września roku szkolnego.

7. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać
w każdej chwili odwołane lub zmienione.

8. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko
w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

11. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali.

12. W czasie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica
i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną
w oświadczeniu.

14. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej -za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel.komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

3. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję
o powiadomieniu policji.

4 . Rodzice, lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.


Załącznik do Uchwały nr 3/2017
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola
im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie
z dnia 08 listopada 2017r

 STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA PAWŁA II  W SZCZEPANOWIE


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-towe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
5. Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw w zakresie wykorzystania przy tworzeniu statutów.

Rozdział 1
Nazwa i typ Przedszkola

§1.1. Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym., które :
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepi-sach;
4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wycho-wania przedszkolnego.
2. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Szczepanów ul. Rynek Szczepanowski 1 .
3. Przedszkola ma 2 oddziały zlokalizowane w miejscowości Szczepanów przy ul. Rynek Szczepanowski 1 oraz 1 oddział w miejscowości Wokowice przy ul. Cen-tralnej 48
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Brzesko .
5. Siedzibą Gminy jest budynek w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
6. Zadania i kompetencje rady gminy i burmistrza określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopol-ski Kurator Oświaty.
8. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
PUBICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZCZEPANOWIE
32-823 SZCZEPANOW UL RYNEK SZCZEPANOWSKI 1
REGON 850513690
9. Przedszkole posiada stronę internetową www.przedszkole.szczepanow.com.pl.

§ 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola im. św.
Jana Pawła II w Szczepanowie;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicz -
nym Przedszkolu im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie ; 3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przed -
szkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzesko;
6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Małopol -
skiego Kuratora Oświaty .


Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola oraz warunki i sposób ich realizacji

§3.1Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez
proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkry-
wanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
2) wsparcie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego funkcjo -
nowania w przedszkolu.
2. Do zadań Przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspie-szony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w
tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględnia-
jących treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych
dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażli-wość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, za-chowania, ruchu, środowiska ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiają-
cych poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodni
czego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowaw -
czych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzą
ce do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawa-
nie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3.Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) w przedszkolu prowadzona jest praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w
oparciu o program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia potrzeby rozwo
jowe dziecka, a także obowiązującą podstawę programową wychowania przed
szkolnego;
2) w przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna, która doskonali swoją wiedzę
i umiejętności w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka;
3) przedszkole swoje zadania realizuje:
a) na zajęciach kierowanych i niekierowanych z całą grupą dzieci, organizowa-nych
w budynku przedszkola i poza nim,
b) na zajęciach rozwijających uzdolnienia,
c) w trakcie zajęć specjalistycznych:
- logopedycznych,
- korekcyjno- kompensacyjnych.
- rewalidacyjnych
- dydaktyczno- wyrównawczych
d) poprzez zaplanowane działania ustalone w oparciu o opinię o potrzebie: wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny,
e) w trakcie organizowanych takich jak wycieczek:
- krajoznawczo - turystycznych,
- przedmiotowych,
f) w trakcie organizowanych:
- festynów,
- konkursów,
- zawodów,
- olimpiad,
- happeningów,
g) poprzez zindywidualizowanie ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania .

§ 4. 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspiera nia potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu proble-mów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowaw-czych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest
dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom na-uczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psycho-logiczno-pedagogicznej.
7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charak -
terze terapeutycznym;
4) porad i konsultacji.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli
stwierdzi taką potrzebę;
3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc
psychologiczno -pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;
4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w
których poszczególne formy będą realizowane;
5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla
dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o
wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
10.Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i
trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i po diagnostycznym;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie
u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w
przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację
pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole (diagnoza przedszkolna);
5) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyj-
no- terapeutyczny;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
12. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre-ślają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podsta-wie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.

§5. 1.Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeń-stwa.
2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad bezpieczeństwa:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch
opiekunów;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach
wydzielonych w tym celu;
6) Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wy -
padków za zgodą i odpłatnością rodziców;
7) wybór ubezpieczyciela w każdym roku dokonywany jest w porozumieniu z rodzi -
cami;
8) w przypadku, kiedy rodzic nie ubezpiecza w Przedszkolu dziecka od następstw nie
szczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi stosowne
oświadczenie.
9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
10) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
11) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnie-nia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola z pracownikiem specjalistą BHP co najmniej raz w roku;
12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola;
3.Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
3) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka
w tym stosowanej diety;
4) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wyma -
gane jest specjalne postępowanie;
5) W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekar-
skich ani podawania farmaceutyków;
6) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prowadzący zajęcia
informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowa-
niem rodziców (prawnych opiekunów).
5. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowe -
go stylu życia dzieci; 2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i
higienę;
§6. Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywi-dualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygo-towaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczegól-nym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3
Organy Przedszkola

§7.1.Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§8. 1 Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na ze-wnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho
fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stano -
wiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowa-
nym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko
rzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczy-
cielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opie-kuńczej Przedszkola;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego;
10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
11) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i
wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokony wania oceny ich pracy;
13) dokonuje oceny pracy nauczyciela;
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decy-duje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w spra -
wach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Przedszkola.
5.Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przed
szkole;
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
7. Dyrektor podejmując decyzje związane z działalnością dydaktyczną, wycho-wawczą i opiekuńczą przedszkola kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej;
8. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przed-szkolem.
9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku za-proponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
10. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie ze statutem.
11. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem Przed-szkola pracownikom i rodzicom poprzez umieszczenie go we wskazanym miejscu lub na tablicy ogłoszeń.
12. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wskazany przez dyrektora lub organ prowadzący.

§9.1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrud-nieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogaca-nie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak -
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-nień;
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolne
go;
6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) powierzenie stanowiska wicedyrektora.
8. Rada Pedagogiczna:
1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgod-nych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
10. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.
11 . Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie-ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumento-wania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działal-ności Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepano-wie”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

§10.1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszko-
la;
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandy-
data na stanowisko dyrektora Przedszkola;
5) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł;
6) Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.
4. Rada Rodziców może wystąpić:
1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
2) do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spra-wach Przedszkola.
5.. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przed-sta- wicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.
9. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

§11.1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regula-minów tak, aby przede wszystkim:
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, plano- wanych i podejmowanych działań lub decyzji.
3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowa-nych i planowanych działaniach umożliwiają:
1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 12.1. Sposób rozwiązywania sporów między organami.
2. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań.
3. Współdziałaniem organów Przedszkola koordynuje Dyrektor.
4. Każdy z organów Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego dzia-łania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.
5. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapra-szanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów.
6. W sytuacjach ważnych i istotnych dla Przedszkola Dyrektor może zwołać zebranie wszystkich organów przedszkola. Do udziału w tych zebraniach organy delegują po dwóch swoich przedstawicieli.
7. Wspólne zebrania organów Przedszkola są protokołowane, a protokoły przechowuje Dyrektor Przedszkola.
8. Organy Przedszkola są zobowiązane do przestrzegania swoich zadań i kompetencji.
9. W przypadku zaistnienia sporu strony będące w sporze podejmują działania zmierzające do rozwiązania sporu.
10. Spory rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa dotyczące przedmiotu sporu.
11. Przy rozstrzyganiu sporu można stosować różne techniki negocjacyjne i mediacyjne. Z odbytych spotkań sporządza się zwięzły protokół, który zawiera rozstrzygnięcie sporu.
12. Spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, z wyjątkiem spo-rów, w których sam jest stroną.
14.Spory kompetencyjne, w których stroną jest Dyrektor rozstrzyga odpowied-nio kurator lub organ prowadzący.

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§13.1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole.
2. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców.
3. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
4. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący za-dania przedszkola dyżurnego.
5 . Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) liczbę godzin zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
6) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
7) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kiero -
wnicze, oraz etatów przeliczeniowych;
9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli;
10) Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopinio -
wania zakładowym organizacjom związkowym.
6. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
7. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
10. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§14. 1.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możli-wości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) Z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§15. 1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 29.

§16. 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
2. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

§17. 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbie-rania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszko-la. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez cały rok.
3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni rozebrać je i oddać pod opiekę nauczyciela na sale zabaw.
4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w Przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osoba-mi upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 18. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci dopowiada
rodzic, który ma obowiązek oddać dziecko pod opiekę nauczycielowi;
2) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć w sali lub jadalni. łazience, ogrodzie zabaw,
spacerach po najbliższej okolicy odpowiadają nauczyciele wspierani przez wskaza-
nych pracowników przedszkola;
3) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wycieczek krajoznawczych lub dydaktycznych
odpowiadają nauczyciele wspierani przez wskazanych pracowników przedszkola,
rodziców.
2. Szczegółowy wykaz opiekunów wycieczek krajoznawczych określa za każdym razem regulamin wycieczki, wraz z kartą wycieczki.

§ 19 . 1. Organ prowadzący określone są uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. nie krócej niż 5 godzin dziennie.
2. Za czas pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej rodzice ponoszą koszty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku.
3. Dziecko w Przedszkolu może korzystać odpłatnie z jednego , dwóch lub trzech posiłków.
4. W cenę posiłku wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporzą-dzenia posiłków.
5. Dzienną stawkę żywieniową ustalają rodzice na zebraniu ogólnym po złożeniu propozycji przez Dyrektora.
6. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka powoduje zwrot pieniędzy za żywienie za każdy dzień.
7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej rodzice dziecka mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za żywienie. Środki na pokrycie pozyskuje Dyrektor Przedszkola na wniosek rodzica z MOPS.
8. Opłata za Przedszkole wnoszona jest z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, a po tym dniu za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki przez intendenta Przedszkola.

§ 20.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodzi-ców.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3) rodzaj niepełnosprawności dzieci;
4) oczekiwania rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wycho-wawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem po-trzeb i zainteresowań dzieci.

§ 21.1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:
1) zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;
2) zebrań otwartych;
3) indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami;
4) kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;
5) informacji na stronie internetowej Przedszkola
3. Kontakty z rodzicami odbywają się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 w zależności od potrzeb;
2) w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na 3 miesiące;
3) w przypadku zebrań otwartych według potrzeb;
4. Przedszkole prowadzi stronę internetową, w tym także dla rodziców.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§22.1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
3. Nauczyciel nawiązujący stosunek pracy, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do podstawy nawiązania stosunku pracy..
4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
5. Dyrektor i organ prowadzący Przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone.
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami,

§ 23.1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeń-stwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo pod
czas prowadzonych zajęć;
2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po
Przedszkolu;
3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypad
ku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela.

§ 24.1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami nale-ży:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcą -
cych realizowanych w Przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiado-mości
i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natra-fiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, MOK w Brzesku
c) pomoc w pozyskiwaniu środków od sponsorów uroczystości przedszkolnych.
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśni-
czej oraz o jego rozwoju;
6) odbywanie raz na 2 miesiące spotkań z rodzicami;

§ 25.1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:
1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ustalony przez Przed-
szkole sposób, w tym:
a) dziennik zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydak-tycznej w danym roku szkolnym,
b) plany miesięczne,
c) dokumentację obserwacji dzieci;
d) dokumentację zajęć wyrównawczych
4) planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, a także aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
5) otoczenie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków w celu ustale-nia form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych wobec dzieci;
6) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość zadań o których mowa w ust. 1.

§ 26.1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczy-ciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przeka-zuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 27.1. Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
1) realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;
3) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziec-ko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
4) dokumentowanie pracy w zakresie pomocy pedagogicznej,
5) przedstawienie na piśmie rodzicowi dziecka o organizowanej pomocy psychologicz-no-pedagogicznej oraz jej efektach.
2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:
1) kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;
2) organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;
3) w razie złego samopoczucia dziecka natychmiastowe powiadomienie rodzica o zdarzeniu,
4) organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, ratownikami medycznymi w celu
poszerzenia wiedzy dziecka na temat profilaktyki prozdrowotnej,
5) Propagowanie zdrowego stylu życia.

§ 28.1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizo-wanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
3. Do zadań wychowawcy należy:
1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramo -
wego rozkładu dnia;
3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przed-szkola;
4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowan -
kom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
7) udział w pracach zespołu pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
8) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka;
9) kontaktowanie się z kuratorem sądowym jeśli zajdzie taka potrzeba,
4. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy.

§ 29.1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
1) przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw
organizacyjno-porządkowych;
2) właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;
3) uniemożliwienie dzieciom wejścia do kuchni i jej zaplecza;
4) pomoc dzieciom w załatwianiu czynności fizjologicznych i samoobsługowych;
5) dbałość o czystość i suchość nawierzchni w korytarzach i łazienkach;
6) wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu są
zobowiązani do oddziaływania wychowawczego na dzieci.
2. Pracownicy Przedszkola na wszystkich stanowiskach pracy obowiązani są:
1) wykonywać pracę sumiennie i starannie;
2) przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonego;
3) przestrzegać ustalonego w Przedszkolu czasu pracy i wykorzystywać go w sposob
jak najbardziej efektywny;
4) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu
odpowiednią inicjatywę;
5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
p.poż;
6) dbać o dobro Przedszkola, chronić mienie placówki i używać je zgodnie z przezna-czeniem;
7) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej;
3. Pracownicy nie będący nauczycielami zatrudniani są z kodeksu pracy.

4. Każdemu pracownikowi powierza się określone zadania.
5. Przydział czynności, każdego pracownika określa regulamin organizacyjny

Rozdział 6
Dzieci Przedszkola

§ 31.1Dziecko ma prawo do wszystkich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania;
2) poszanowania godności osobistej i własności;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4) opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat;
5) wyboru zabawy, zabawki i towarzysza zabawy;
6) podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej i religijnej.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzegać zawartych umów z nauczycielem dotyczących wzajemnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
2) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa;
3) kulturalnie zachowywać się na wycieczkach, wyjściach, spotkaniach;
4) Szanować cudzą własność i w tym własność przedszkola,
5) sprzątać po sobie zabawki.
3. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy uczęszczających, z wyjątkiem dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego tj. dziecka 6-cio letniego:
1) na wniosek rodziców;
2) w razie nieusprawiedliwionej absencji dziecka przez okres 1 miesiąca i zalegania z płatnością za 1 miesiąc (po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu rodziców);
3) gdy dziecko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swemu lub innym dzieciom.

§ 32.1Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlep- szego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowawczym.
2. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
3. Rodzice obowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym nie-zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
7) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przed-szkolnego są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
4. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkol-nego;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na
temat pracy Przedszkola;
5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 33. 1. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw dziecka jest następują-cy:
1) rodzice dziecka mają prawo wnieść skargę do Dyrektora Przedszkola w przy-padku nieprzestrzegania praw dziecka przez nauczycieli bądź innych pracowników Przedszkola;
2) skargę wnosi się na piśmie, a Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do szczegó-łowego rozpatrzenia skarg i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, a w spra-wach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy;
3) w przypadku stwierdzenia braku podstaw do działań dyscyplinujących, skarga wniesiona przez rodziców dziecka zostaje oddalona;
4) rodzice dziecka mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Przedszkola wnosząc skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem;
5) decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest osta-teczna.

Rozdział 7
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 34.1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przed-szkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
5.Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowa-dzącego.

§34.1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzesko .
2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.
3.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
4.O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

Rozdział 8
Zasady gospodarki finansowej.

§35.1 Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy, a Przedszkole prowadzi racjo-nalną gospodarkę na zasadach rachunku ekonomicznego w ramach przydzielonego przez Gminę budżetu
4. Fundusze Przedszkola przechowywane są na rachunku bankowym przy jednost-ce powołanej do obsługi finansowej i księgowej przedszkoli.
5. Przedszkole obowiązane jest do stosowania w planowaniu, rozliczeniach, ewi-dencji i sprawozdawczości zasad dyscypliny budżetowej.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§36. 1. Przedszkole działa na podstawie Ustawy, Orzeczenia Przedszkola oraz ni-niejszego Statutu.
2. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
4. Z wnioskiem o zmiany w statucie lub uchwalenie nowego Statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców a po 3 zmianach Statut ulega ujednoliceniu.
5. Dla zapewnienia znajomości postanowień niniejszego Statutu, jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych w kancelarii Przedszkola.
6. Dyrektor Przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji na stronie internetowej Przedszkola.
7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpo-wiednie przepisy Kodeksu Pracy , Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpo-wiednie przepisy Kodeksu Pracy , Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.

10. Traci moc Statut Przedszkola z dnia 22 grudnia 2009r.
11. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym

Traci moc Statut Przedszkola z dnia 03listopada 2011r z późn.zm.
Powyższy Statut został zatwierdzony:
Uchwałą Nr 3/2017 Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie
z dnia 08-listopada 2017r.

 

 


Materiały do ściągnięcia dla rodziców:

Zgoda na filmowanie i fotografowanie: zgody będą podpisywane bezpośrednio u nauczycieli poszczególnych oddziałów.

Zgoda na uczestnictwo dziecka na zajęciach z religii: religii - bezpośrednio u nauczycieli poszczególnych oddziałów

Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola: deklaracja odbioru dziecka z przedszkola

Program adaptacyjny: PROGRAM ADAPTACYJNY dziecka w przedszkolu

 

 

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.